Мјере у области туризма

Tуризам је једна од значајних али неискоришћених развојних шанси Републике Српске. Бројне природне и антропогене туристичке потенцијале и вриједности треба ставити туристима и посјетиоцима у пуном обиму на располагање, а тиме становништву омогућити запослење и самозапослење у овој области. У циљу унапређења туризма неопходно је спровести сљедеће мјере:

  • Операционализовати стратешка документа из туризма кроз акционе планове, те континуирано пратити њихово спровођење и ревидирање;

  • Усагласити туристичке стратегије и планове од републичког до локалног нивоа, те обезбиједити њихово принципијелно спровођење и финансирање предвиђених активности;

  • Обезбиједити већу финансијску подршку туристичким субјектима за пројекте, прије свега за изградњу инфраструктуре, те развој и промоцију туристичких добара;

  • Укључити научно-истраживачке установе у планирање, развој и промоцију туризма;

  • Формирати јединствен туристички кластер Републике Српске, те већи број регионалних и секторских кластера, са циљем бољег увезивања свих видова туризма и заједничког рада и дјеловања туристичких субјеката;

  • Креирати локалне и регионалне туристичке пакете и радити на њиховој регионалној и међународној промоцији;

  • Омогућити бржи развој сеоског туризма који је заснован на искоришћавању атрактивних руралних подручја, што би омогућило запољшавање локалног становништва и заштиту животне средине;

  • Плански развијати авантуристички туризам, заснован на планинарењу, рафтингу и бициклизму, односно омогућити туристима активни одмор у интересантним и природом очуваним подручјима са задовољавајућом инфраструктуром и радним особљем;

  • Стручно и квалитетно истраживати и вредновати културно-историјско насљеђе као значајан туристички потенцијал, а постојећа антропогена туристичка добра приближити туристима кроз туристичке сајмове у иностранству.