Владавина права

 

Партија демократског прогреса нема било какве дилеме око тога да судбина Републике Српске понајвише зависи од тога да ли ће она бити држава у којој владају правда и усвојени правни стандарди и норме. Потпуно смо увјерени да је кључни национални и државни испит управо везан за спремност да Српском коначно завладају право и правда.

Неопходност правне државе и поштовања права и закона огледа се и у привлачењу страних инвестиција, гдје ни један инвеститор не жели да улаже свој новац у подручја за која није сигуран да ће његове инвестиције бити обезбјеђене и сигурне.

Наш план је јасан: желимо да изградимо Републику Српску у којој ће се закони и остали правни акти доносити са циљем да побољшају живот грађана, и који ће бити у потпуној корелацији са елементарним принципима правичности. Ти и такви закони и остала правна акта примјењиваће се на исти начин према свима који се налазе у истој ситуацији коју третира односна правна норма, односно правосудни систем ће правично да третира сваког грађанина, при чему нико не смије да буде дискриминисан, било позитивно или негативно.

Залажемо се за то да Српска буде препознатљива по највишем могућем степену поштовања људских права и слобода. У суштини, човјекову слободу ограничава једино слобода другог човјека, и правне норме треба формално да верификују такво начело, док правосудне институције морају да осигурају досљедну примјену тих правних норми. Залажемо се за пуну примјену уставних норми о правима и слободама човјека и грађанина, а потпуно смо посвећени и његовању норми и принципа Универзалне декларације о људским правима, Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, Међународног пакта о грађанским и политичким правима, Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, као и свих осталих међународних аката која цивилизацијски унапређују положај, права и слободе човјека.

Партија демократског прогреса недвосмислено подржава начело тродиобе власти на законодавну, извршну и судску, при чему је судска власт независна од утицаја законодавне, а поготово извршне, али која није независна и од правде и правичности. Стога, инсистирамо да, с једне стране, судство буде потпуно слободно у обављању своје функције, при чему се подразумијева да је ослобођено од сваког притиска како законодавне и извршне власти, као и било каквог утицаја финансијске олигархије и различитих интересних група, док, с друге стране, мора бити потпуно отворено за аргументоване примједбе јавности на рад правосуђа, јер не постоје грађани због правосудног система, већ обрнуто.

Увијек ћемо се залагати да судије и тужиоци несметано обављају своје дужности, али ћемо, исто тако, инсистирати на објављивању и редовном ажурирању имовинских картица носилаца правосудних функција, учешћу јавности у правосудним поступцима, као и већој заступљености поштених и одговорних грађана у раду Високог судског и тужилачког савјета.

Апсолутно ћемо наставити да се у свом парламентарном раду у Народној скупштини Републике Српске противимо наметању законских рјешења мимо предвиђених процедура и противно уобичајеној парламентарној пракси. Остајемо најдосљеднији противници претварања парламента у слијепог извршиоца воље извршне власти. Народна скупштина је једини легитимни репрезент суверене воље грађана Републике Српске и њени закони као највиша правна акта уз Устав Републике Српске морају бити истинско огледало тог суверентитета, а не демонстрација моћи политичке олигархије.

Залажемо се за континуирано материјално побољшање услова рада запослених у правосудном систему а све у циљу елиминисања коруптивних радњи у правосудним институцијама. У непрестаној комуникацији са носиоцима функција у правосуђу, изградићемо нормативни систем у којем неће свако нити моћи да дође до највиших функција у правосуђу, него само они најкомпетентнији и најморалнији.

Конкретне мјере које ћемо подузети или иницирати приликом доласка на власт кад је ријеч о афирмацији владавине права су сљедеће:

 1. Кодификација и унификација права (грађанско право, привредно право, управно право, казнено право), ради лакшег сналажења у шуми правних прописа грађанима, привредницима, инвеститорима, али и судијама, тужиоцима и стручној јавности уопште,

 2. Пооштравање критеријума за именовање судија и тужилаца,

 3. Независно, непристрасно и ефикасно правосуђе,

 4. Раздвајање ВСТС на посебне савјете за судије и тужиоце, будући да су те функције суштински различите,

 5. Јавни регистар свих судских предмета који ће бити доступан онлајн: у сваком тренутку сваки грађанин може да провјери у којој фази је неки поступак (е-правосуђе),

 6. Ефикасније и брже рјешавање судских предмета: по потреби, запошљавање нових судија и увођење прецизнијих рокова за спровођење појединих фаза судских поступака,

 7. Континуиран процес едукације судија и тужилаца (слање на едукације у иностранство, оснивање посебног фонда за едукацију судија и тужилаца),

 8. Увођење система процјене учинака прописа примјеном методологије стандардних трошкова и процјене учинака прописа на мале и средње предузетнике,

 9. Обезбјеђење независности и интегритета судија, али и строже праћење њиховог рада, те драстичне санкције за све оне судије који се огријеше о професионалне и етичке норме

 10. Израда плана рјешавања тзв. старих судских предмета,

 11. Кадровско и материјално јачање привредних судова: посебне едукације у најозбиљнијим правним и економски стабилним државама судија из привредних судова,

 12. Оснивање „Правосудне академије“: посебна школа у којој би било обезбијеђено предавање еминентних свјетских стручњака из различитих правних области. Кроз Правосудну академију судије, стручни сарадници и тужиоци би били континуирано едуковани у областима свога рада, с нагласком на материју Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, с обзиром на број предмета који су пред Европским судом за људска права окончани на штету РС.