Борба против криминала и корупције – трајно опредјељење и препознатљив знак ПДП-а

Одлучни смо да проблем корупције убрзо по доласку на власт сведемо на минималан степен, и у том смислу нећемо правити било какве компромисе.

Корупција разара супстанцу сваке државе, па је њено сузбијање до границе прихватљивости према стандардима свијета у којем живимо, услов без кога се држава не може легитимисати као држава владавине права. Такође, свака држава која очекује стране инвестиције мора доказати да је ниво корупције у њој сведен на прихватљив ниво и да је створен сигуран амбијент за стране инвестиције.

Борба против корупције мора бити организован и дуготрајан процес примјене осмишљено дефинисаних мјера за спречавање и сузбијање корупције и у том циљу неопходно је дефинисати мјере које ће у кратком, средњем и дугом року допринијети сузбијању корупције.

Неопходно је ове основне мјере конкретизовати разним оперативним плановима за поједине области и институције у којим ће бити предвиђене појединачне активности, субјекти који ће их предузимати и рокови за њихово остваривање. Владавина права у ефикасним институцијама, уз лаку доступност правде и једноставне и транспаренте поступке, може се остварити досљедним спровођењем антикоруптивних мјера, закона и планова и њиховим правовременим усклађивањем са проблемима.

Мјерама ће бити предвиђено:

 • ефикасна примјена антикоруптивних прописа;

 • пооштравање кривичних санкција

 • испитивање, одузимање и опорезивање нелегално стечене имовине у оквиру нове законске регулативе

 • превенција, која подразумијева отклањање могућности за корупцију, и

 • подизање свијести и образовање јавности, ради јавне подршке за спровођење антикоруптивних програма.

Све ове мјере морају да се примјењују истовремено и координисано.

Циљ мјера је смањење корупције и постизање антикорупцијске културе на нивоу развијених европских земаља, кроз остварење сљедећих циљева:

 • трајно отклањање услова за настанак и развој корупције;

 • установљавање правног и институционалног оквира за превенцију и сузбијање корупције;

 • досљедно успостављање кривичне и моралне одговорности за незаконите радње;

 • успостављање жељених етичких стандарда;

 • ефикасна примјена међународно установљених стандарда у овој области;

 • транспарентно финансирање политичких странака, избора, као и изборних кампања;

 • спријечавање сукоба интереса у јавном сектору;

 • законито и одговорно спровођење одлука;

 • повећање ефикасности органа надлежних за спровођење закона и надзорних институција;

 • реформа државне управе, у циљу веће професионалности и транспарентности;

 • отворени и транспарентни поступци планирања и коришћења буџетских средстава, и јавна контрола коришћења буџетских средстава;

 • обука и помоћ приватном сектору у спровођењу мјера против корупције;

 • дефинисање улоге медија у борби против корупције;

 • стимулисање грађана за укључивање у борбу против корупције;

 • сарадња и подизање опште свијести о правима и обавезама државних органа, привредних субјеката, цивилног друштва и грађана у односу на корупцију;

 • укључивање у регионалну и међународну борбу против корупције.

У борби против корупције неопходно је и препоручљиво искористити искуства и добре праксе из свијета и непосредног окружења који су већ напредовали и имају одређене резултате у борби против корупције, те их прилагодити карактеристикама Републике Српске.