Савјет младих
Партије демократског прогреса

Савјет младих Партије демократског прогреса је савјетодавно тијело формирано 2000.године. Његов основни задатак је да даје своје приједлоге и мишљења из области које се тичу младих.

Од свог оснивања пратио је развојни пут Партије да би данас израстао у тијело незаобилазно у питањима која се тичу младих чланова Партије али и младих уопште.

Уважавајући промјене које су се од његовог формирања до данас десиле, прије свега пораст броја младих чланова и потребе за активнијом политичком улогом у Партије, као и одсуство систематског рјешавања проблема младих у друштву Савјет младих је ушао у процес реорганизације који је завршен почетком ове године. Циљ је био да у процесу унутрашњих промјена јасно дефинише свој положај унутар Партије, успјешније одговори на питања који се пред њега постављају те постане снажно тијело способно да артикулише вољу младих чланова ПДП-а. Резултат ових организационх промјена је да је данас Савјет младих тијело које је одредило главне правце свога дјеловања, подигло степен своје унутрашње организованости, извршио прилагођавања у методама свог политичког дјеловања.

Данас ово тијело може да извршава улогу због које и постоји, промоција политиких идеја ПДП-а, активно ангажовање и већа ефикасност у остваривању циљева за које се залаже – бољи положај младих људи у друштву.

Савјет младих свој рад усмјерава на два међусобно повезана и условљена правца.

У партијском раду Савјет младих:

Указује на кључне препреке и проблеме са којима се млади чланови сусрећу у партијском раду и предлажу начин њиховог рјешавања

Едукација младих чланова о политичком дјеловању

Подстиче и дефинише планове улагања и промоције младих кадрова

Залаже се за веће укључивање младих у процес доношења одлука

На друштвеном плану:

Предлаже, утиче на доношење одлука и сарађује у реализацији програмских циљева ПДП-а који се тичу побољшања положаја и улоге младих у друштву

Залаже се за доношење Омладинске политике Републике Српске као институционалне стратегије која ће посебно ријешити проблем младих у области – образовања, запошљавања и предузетништва, социјалне политике, здравствене заштите и репродуктивног здравља, активно учешће младих у друштву, спорта, културе.

Сарађује са подмлацима сродних политичких партија у оквиру омладине Европске народне партије и другим међународним организацијама

Сарађује са подмлацима других политичких партија подстичући дух међусобног уважавања и дијалога о питањима од заједничког интереса за младе

Сарађује са невладиним организацијама и учествује у заједничким напорима на рјешавању проблема младих и изградњи институција цивилног друштва

Ради на промоцији већег степена политиче и друштвене ангажованости младих људи и њихов борбе за укључивање у процес доношења одлука у друштву.