ПРОГРАМСКИ ПРИОРИТЕТИ ПАРТИЈЕ ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА

  Полазећи од:

програмских циљева Партије демократског прогреса (ПДП), које чине:

 • очување дејтонског уређења БиХ са два равноправна ентитета, Република Српска и Федерација БиХ и три конститутивна народа: Срби, Хрвати и Бошњаци,
 • политичка, економска и социјална стабилност РС,
 • широке демократске слободе, правне државе и владавине права,
 • једнакост пред законом свих грађана РС,
 • солидарност и достојанствен живот свих грађана РС,
садашњег политичког и друштвено економског стања, које карактеришу:

 • покушаји урушавања уставних надлежности РС,
 • повремене блокаде рада појединих институција власти узрокованих непримјереним понашањем појединаца из структура власти,
 • застој у економском развоју,
 • висока стопа незапослености,
 • напуштање ових простора од стране младих и образованих,
 • неконкурентна привреда,
 • висока задуженост дугорочно неодржива,
 • висока стопа јавне потрошње,
 • урушен образовни систем са вишедеценијским посљедицама,
 • презадужено и неорганизовано здравство,
 • девастирање природних богатстава,
 • све старија структура становништва и негативна стопа прираштаја становништва у РС,
 • великих социјалних разлика и неадекватне социјалне заштите,
 • неефикасно судство које је под политичким утицајем владајуће структуре,
 • непотизам, корупција и криминал све присутнији и у структурама власти који воде урушавању свих вриједности у РС и
вјеровања, да садашње стање можемо, упорним и принципијелним залагањем за остваривање програмских циљева ПДП-а, промијенити и створити услове за бољи живот свих грађана РС.

Седми Сабор Партије демократског прогреса, на основу члана 21. став 2. алинеја три усваја:ПРОГРАМСКЕ ПРИОРИТЕТЕ

ПДП ће у наредном периоду, приоритетно, радити на:

2. Отклањању блокада у раду институција у РС и БиХ;

поштеним провођењем избора и потпуним уважавањем изборне воље грађана, редовном и толерантном комуникацијом између представника свих политичких субјеката на свим нивоима власти, при томе, недозвољавајући кршење Устава Републике Српске и важећих закона од стране било које институције или органа на било ком нивоу власти.

3. Креирању амбијента за привлачење страних инвестиција,

и тиме оставарити бржи економски развој РС и смањење незапослености, јачањем конкурентске способности привреде тако што ћемо:
 1. Смањити стопе пореза и доприноса,
 2. Скратити рокове за издавање дозвола за градњу и регистрацију нових привредних субјеката,
 3. Увести системске подстицаје за запошљавање,
 4. Повећати подстицаје реалном сектору, посебно у областима радно интензивних грана у којима имамо ресурсе за производњу која смањује увоз или повећава извоз.
Највеће шансе за бржи економски развој и отварање нових радних мјеста нуде:
 1. радно интензивне гране индустрије: - прерада пољопривредних производа и производња питке воде, - производња електричне енергије из обновљивих извора, - дрвно-прерађивачка индустрија и грађевинарство, - финална производња у областима текстила и коже и прерада секундарних сировина,
 2. пољопривреда која има значајне ресурсе чијим рационалним коришћењем се могу обезбиједити нова радна мјеста и створити значајни робни вишкови за извоз уз услове да држава својим мјерама помаже изградњу:- система за одбрану од поплава, - система за противградну заштиту, - система за наводњавање и објеката за складиштење и чување пољопривредних производа, - те повећа субвенције и подстицаје са 6% на 10% буџета РС и гарантује минималне откупне цијене,
 3. област туризма, у којој постоје ресурси за повећање запошљавања под условом да се више улаже у изградњу инфраструктуре, више пажње посвети увезивању свих видова туризма:- бањског, - вјерског, - сеоског - и спортско-рекреативног - и подиже квалитет услуга.
При томе планирамо креирати мјере за подршку новим домаћим и ино-улагачима уводећи могућност да, поред финансијских средстава, донесу и примјене нове технологије и нову пословну културу,

4. Заштити домаћег тржишта и производње,

пооштравањем законске регулативе која треба да обезбиједи, строжије стандарде контроле здравствене исправности и квалитета увозних сировина и производа, посебно оних које може да обезбиједи домаћа производња, а у циљу заштите домаће производње, боље заштите здравља грађана, одлива девиза и отварања нових радних мјеста.

5. Покретању отворене и бескомпромисне борбе против криминала и корупције,

посебно организованог и оног који долази из структура власти или је повезан са влашћу. Неопходно је кренути са пооштравањем одређених законских прописа и ослобађањем правосудних институција сваког политичког утицаја. Такође је потребна хитно покретање истрага над особама које се сумњиче за криминалне радње и процесуирање свих осумњичених за криминал као и проналажење и привођење правоснажно осуђених. Циљ је рано откривање и спречавање криминалних радњи, Почећемо ову борбу:
 • доношењем закона о незастаријевању кривичних дјела почињених у процесу приватизације и трошењу јавних средстава као и
 • новог закона о поријеклу имовине,
 • увођењем обавезне парламентарне контроле: поријекла новца кредитора и услова задуживања у области јавног сектора, финансијске способности купаца државног капитала и поштивање уговорних обавеза купаца државног капитала и концесионара, изношење девиза из РС, поврат кредитних средстава ИРБ-у РС и других финансијских трансакција.

6. Смањењу јавне потрошње;

мјерама:
 1. реструктуирања јавног сектора,
 2. усклађивањем броја запослених,
 3. усклађивањем плата и других накнада у институцијама власти са платама у реалном сектору и
 4. усклађивање са реалним могућностима буџета.

7. Заустављању даљег задуживања РС,

осим задуживања за подршку отварању нових радних мијеста у реалном сектору, а у циљу омогућавања редовног сервисирања потреба буџетских корисника, хитно, приступити репрограмирању постојећег дуга и ограничавања отплате годишњих кредитних ануитета са висином изворних прихода.

8. Реформи у систему образовања,

кроз измјене законских и подзаконских аката усмјерених на:
 1. промјене програмских садржаја у основном, средњем и високом образовању и
 2. прелазак на дуални систем образовања и прилагођавање истих потребама привреде и нових технологија,
 3. бољу селекцију кадрова за васпитно образовни процес,
 4. реорганизацију мреже високошколских установа,
 5. јачу контролу примјене стандарда у образовном процесу и
 6. усклађивање истих на свим високошколским установама.

9. Реформи здравственог система

и смањењу нивоа задужености Фонда здравственог осигурања, мјерама:
 1. бољим управљањем средствима Фонда и трошковима здравствених установа,
 2. јачањем контролне функције наплате доприноса,
 3. боље контроле јавних набавки и
 4. усклађивање броја запослених са реалним потребама у Фонду и здравственим установама.

10. Реформи пензионог система,

мјерама које требају обезбиједити: редовност и раст пензија, бољу наплату доприноса фонда ПИО и квартално усклађивање износа пензија са промјенама просјечне плате у РС.

11. Реформи правосуђа,

који морају бити ослобођени сваког политичког утицаја и пристрасности по националној припадности примјеном за све истих законских прописа и коришћење свих расположивих ресурса за покретање истрага над особама које се сумњиче за:
 1. ратне злочине,
 2. тешке облике привредног криминала и тероризам и
 3. убрзање процесуирања свих осумњичених без обзира на националну припадност или страну на којој су били у протеклом рату као и
 4. одлучној борби против тероризма и свих облика екстремизма.

12. Убрзању реформских процеса за стицање кандидатског статуса БиХ и РС у ЕУ:

стварањем стабилне политичке ситуације у БиХ и окружењу, промоцијом шанси које нуде интеграције у ЕУ, успостављењем механизма координације између ентитета и БиХ и престанак рада ОХР-а.

13. Изради стратегије повећања наталитета,

кроз измјене законских прописа и мјере којима треба обезбиједити:
 1. подршку запошљавању младих брачних парова,
 2. заштиту права запослених трудница и породиља,
 3. поврат ПДВ-а родитељима за набавку робе за бебе до двије године старости,
 4. финансијску подршку породицама са више од троје дјеце,
 5. увођење финансијске подршке за незапослене породиље до једне године старости бебе и
 6. уплату пензионог осигурања за исти период и
 7. подржавати ширење мреже предшколских установа на нова насеља, приградска насеља, рурална подручја и веће јавне установе.

14. Стварање услова за задржавање младих на овим просторима,

мјерама које ће омогућити бржи и лакши долазак младих брачних парова до првог стана и стварање повољнијих услова за покретање првог властитог бизниса; успостављањем гарантног фонда за лакше долажење до кредитних средстава И давање пореских олакшица у прве двије године рада.

15. Успостављању боље и праведније социјалне заштите

социјално угрожених, на праведнијим и хуманијим принципима и усклађивањем са реалним могућностима буџета и фондова, кроз:
 1. хитну наплату неплаћених пореза и дуговања према фондовима,
 2. прерасподјелу буџетских средатва и
 3. бољу заштиту социјално угрожених, инвалида, старих и изнемоглих, неспособних за сопствену бригу укључујући и особе које су у стању социјалне потребе, а које су расељене из других република у току претходних ратних дешавања.

16. Заштити борачке популације, инвалида рата и породица погинулих,

формирањем Фонда за борачко инвалидску заштиту, који треба бити задужен за правичнију заштиту бораца, инвалида рата и породица погинулих и проналажење остатака несталих, а надзор над Фондом препустити Борачкој организацији РС-а.

17. Ревитализацији културе,

која је од пресудне важности за њену будућност и представља императив у контексту; друштвеног, политичког и економског развоја, јер култура јесте једна од најзначајнијих компоненти које дефинишу Републику Српску као мјесто са својим специфичним насљеђем, а значајнијим улагањем осигураћемо и развијати понос заједнице, планове за будућност и основе просперитета модерног друштва.

18. Промјени односа према спорту,

спортским савезима и клубовима, јачањем подршке масовнијег развоја аматерског спорта као веома важне претпоставке унапређења здравља, унапређења психофизичких способности и одгоја младих људи и стварању базе за развој професионалног спорта и јаких клубова који могу бити значајни промотери РС.

19. Стварању услова за објективно и непристрасно информисање грађана,

ослобађајући медије од свих врста утицаја са стране дајући им потпуну слободу у уређивачкој политици укључујући и право медијских кућа да без забрана могу присуствовати медијски интересантним догађајима као и ослобађање јавних медијских сервиса политичких утицаја структура власти.

20. Јачању ПДП-а:

окупљањем мањих политичких субјеката, стварањем савеза са другим политичким субјектима исте или сличне програмске орјентације и снажнију промоцију ПДП-ових програмских политика.