http://pdp.rs.ba/afera-131-umjesto-parka-prirode-vlada-dala-koncesiju-za-he-na-sani/

Партија демократског прогреса очекује од свих надлежних институција Републике Српске да узму у разматрање сљедећу аферу и трошење народног новца заснованог на озбиљним тврдњама и чињеницама којима је учињена огромна штета по интерес Републике Српске. Очекујемо и да се преиспита одговорност лица која су произвела такво штетно дејство као резултат противуставног, незаконитог, коруптивног, нерационалног, неодговорног и непотистичког понашања.

АФЕРА „131“
ХЕ Медна на Сани

Инвеститор “LSB Elektrane” из Бањалуке под окриљем “Интеренерго” д.о.о. Љубљана (Словенија) власништва KI-KELAG INTERNATIONAL GmbH (Аустрија),  покушава да изгради малу хидроелектрану (МХЕ) “Медна” на самим изворима ријеке Сане. Изградњу је започео упркос чињеници да је Просторним планом Републике Српске предвиђено да горњи ток ријеке Сане буде проглашен Парком природе, а извори Сане да буду под строгим режимом заштите због природних и амбијенталних вриједности и чињеници да је покренут поступак проглашења овог заштићеног подручја. Влада РС је усвојила Уредбу о класификацији вода и категоризацији водотока, којом је Сана сврстана у прву категорију у РС.

Одлуком о додјели концесије за изградњу МХЕ Медна на ријеци Сани предузећу Енергетик Бања Лука број 02/01-020-265/06 од 25.01.2006. године додијељења је концесија са којим је концесионар, Влада Републике Српске путем Министарства индустрије, енерегетике и рударства закључила Уговор о концесији број 05-312-1015/06 од 23.06.2006. године.

Након тога, закључен је Анекс И Уговора број 05-312-272/07 од 26.02.2007. године у коме је промијењен протоколарни број Одлуке Владе којом је додијељена концесија, па је тако нови број одлуке 04/1-012-1108/06 од 04.05.2006. године. Истим анексом нови концедент је ЛСБ Електране доо Бања Лука.

Дана 24.06.2011. године концесионар и нови концедент закључили су Анекс ИИ Уговора о концесији број 05.05/312-409/11 којим је измијењен члан 14. Уговора о концесији тако да исти гласи:

„Концесионар се обавезује да предузме радне на реализацији Термин-Плана из члана 1. Анекса уговора по фазама и роковома:

 • I фаза-израда и достављање Концеденту пројектне документације и прибављање одобрења за грађење у року од 6 мјесеци од потисаног овог Анекса уговора,
 • II фаза-изградња МХЕ и прибављање употребне и других дозвола, у складу са важећим прописима, у року од 19 мјесеци од завршетка I фазе и
 • III фаза-испитивање и пробни рад у року од 3 мјесеца од завршетка II фазе.

Концесионар се обавезује да ће МХЕ пустити у комерцијални рад у року од 28 мјесеци од дана закључивања овог Анекса уговора.“

У складу са одредбама Анекса ИИ Уговора о концесији број 05.05/312-409/11 од 24.06.2011. године Концесионар је према истом био у обавези да испуни своје обавезе у одређеним и задатим роковима, како је то наведнео у члану 14. Уговора о концесији и то:

 1. До дана 24.07.2013. године концесионар је био у обавези да изгради МХЕ Медну,
 2. До дана 24.10.2013. године концесионар је био у обавези да МХЕ Медну пусти у рад.

Чланом 45. Закона о концесијама (СГ РС 59/13) прописано је да Уговор о концесији престаје једностраним раскидом и укидањем, поништавањем или оглашавањем рјешења ништавим о избору најбољег понуђача и додјели концесије, након закључивања уговора о концесији.

Чланом 46. Истог закона прописано је да концедент може једнострано раскинути уговор у случајевима ако концесионар не извршава или пропушта да изврши потребне радње у уговореном року или својом кривицом не почне са обављањем концесионе дјелатности у уговореном року.

Чланом 61. Закона о концесијама прописано је:

(1)       Надзор над спровођењем овог закона врше надлежни републички органи управе.

(2)       Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог закона и прописа донесених на основу њега врши Републичка управа за инспекцијске послове и надлежне инспекције јединице локалне самоуправе.

Надаље, сљедећим чланом 62. такође је прописано:

(1) У складу са овим законом, надлежни орган дужан је да континуирано прати рад концесионара у погледу извршавања његових обавеза из уговора о концесији.

(2) Концесионар је дужан да достави надлежном органу извјештај о раду и коришћењу концесије и закљученим правним пословима са повезаним лицима у складу са одредбама из уговора о концесији.

(3) На захтјев надлежног органа, концесионар је дужан да достави и друге извјештаје, податке или документа који се односе на извршење уговора о концесији, у року од 15 дана од дана пријема захтјева концендента.

(4) Контролу обрачуна и плаћања концесионе накнаде утврђене уговором о концесији врши Пореска управа Републике Српске, у складу са одредбама закона којима се уређује порески поступак.

(5) Ако концесионар не извршава обавезе из уговора о концесији, односно концесиону дјелатност обавља супротно одговарајућим прописима, надлежни орган дужан је да покрене поступак надзора над радом концесионара, путем надлежног инспекцијског органа или Пореске управе Републике Српске, у складу са дјелокругом рада тих органа.

Као организација која се бави животном средином, која у складу са одредбама Архуске конвенције има активно право да се укључи у поступке који се тичу заштите животне средине у складу са законима који на индиректан или директан начин регулишу ово питање, било да је то према одредбама Закона о заштити животне средине или неког другог закона, сматрамо да је концедент својим понашањем грубо прекршио одредбе Закона о концесијама.

Ове повреде првенствено се огледају у примјени члан 46. став 1. тачка а) Закона о концесијама, те члана 52. Уговора о концесији број 05-312-1015/06 од 23.06.2006. године према којима концесионар није у року завршио изградњу МХЕ и пустио у комерцијални рад, како је то већ горе наведено.

Центар за животну средину, као члан Коалиције за Сану, 2012.  године је покренуо иницијативу за заштиту изворишта и горњег тока ријеке Сане, у складу са Просторим планом РС, према надлежном министарству. Након тога је Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа израдио стручну основу, те се очекивало проглашење Парка природе у складу са претходним и новим Просторним планом Републике Српске до 2025, али то се још није десило.

Коалиција за Сану је урадила Студију економске оправданости за друштво изградњом мале хидроелектране „Медна“ на самим изворима ријеке Сане гдје се у закључку каже:

 • Максимални приходи за буџете од функционисања мале-хидроелектране износе 12.081.612 КМ.
 • Одливи по основу субвенција износе 13.137.600
 • Функционисање хидроелектране има негативан финансијски ефекат по буџет општине и Републике Српске у износу од 1.055.988 КМ
 • Нето садашња вриједност има негативан резултат и износи -3.490.794 КМ
 • Након истека концесионог уговора књиговодствена вриједност хидроелектране ће бити
 • У постројењима хидроелектране неће бити запослених, што значи да неће или ће бити врло мало новозапослених.

На основу свега наведеног, закључак је да  МХЕ „Медна“ на ријеци Сани са финансијског аспекта има негативне ефекте на  друштвену заједницу.

Чланице Коалиције за Сану и Општина Рибник су у протеклих седам година два пута на Окружном суду у Бањој Луци обарали Студију утицаја као и Еколошку дозволу.

Повезане вијести: